L’agencia de Residus de Catalunya convoca un any mes, la subvenció de les despeses que comporta la retirada de fibrociment (amiant) tant en l’àmbit privat, com públic.

L’amiant és un  mineral que s’ha utilitzat durant molt temps en un gran ventall d’activitats: al sector de la construcció d’edificis, a les xarxes de distribució d’aigua, a les instal·lacions centralitzades aigua calenta i calefaccions, a electrodomèstics,  en alguns tipus de roba, al sector ferroviari etc.

L’amiant és un cancerigen 1A, que pot provocar malalties pulmonars com el càncer o el mesotelioma pleural. Per aquest motiu des de l’any 2002 no es poden fabricar ni subministrar productes amb amiant al nostre país.

L’amiant està present al nostre entorn en una gran varietat de materials, per tant la seva manipulació durant les feines d’eliminació o substitució comporta greus riscos sanitaris per la possibilitat de ser inhalat, i per aquest motiu, cal adoptar els procediments i les mesures preventives adequades, d’acord amb la normativa vigent.

La identificació de l’amiant en els edificis és fonamental ja que és  l’única manera segura de no posar en risc la salut dels usuaris i treballadors.

Contracti nomes empreses autoritzades i registrades amb num. RERA que li garantiran tot el procés de retirada, gestió del residu i vigilancia de la salut de treballadors i usuaris dels espais de retirada del material.

Més  informació :

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=913371

(font: Diba.cat)

Mon Vertical